Fair Finance Vietnam assessed the alignment of publicly disclosed policies by ten Vietnamese commercial banks with ESG criteria.

Fair Finance Vietnam (FFV) launched the first-of-its-kind assessment on ten commercial banks in Vietnam in 2020.

Using the Fair Finance Guide Methodology, FFV assessed the publicly disclosed policies of ten Vietnamese commercial banks on their Environmental, Social and Governance (ESG) commitments. Twelve assessed themes include: Climate Change, Power Generation, Nature, Gender Equality, Human Rights, Labor Rights, No Investment in Arms, Financial Inclusion, Consumer Protection, Anti-Corruption, Transparency & Accountability, and Taxes.

The assessment highlights that the ten commercial banks are at a very nascent stage concerning ESG policy commitments. That means these ten banks have just entered the "race to the top".

Recommendations have been made to commercial banks and banking regulators to nudge them towards ensuring their ESG commitments align with international conventions and standards such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

FFV’s policy assessment and the emerging recommendations help in guiding Vietnamese commercial banks to fulfil their environmental and social responsibilities, enhance their position in the ASEAN and global markets, and attract responsible investors.

Read the full report here in English and Vietnamese.

Read the policy brief here in English and Vietnamese.

Fair Finance Việt Nam – đánh giá cam kết chính sách công khai về các tiêu chí ESG của mười ngân hàng thương mại Việt Nam

Fair Finance Việt Nam (FFV) đã triển khai đánh giá đầu tiên về 10 ngân hàng thương mại tại Việt Nam vào năm 2020.

Sử dụng Phương pháp luận Hướng dẫn Tài chính Công bằng, FFV đã đánh giá các chính sách được công bố công khai của mười ngân hàng thương mại Việt Nam về các cam kết Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của họ. Mười hai chủ đề được đánh giá bao gồm: Biến đổi khí hậu, Sản xuất điện, Thiên nhiên, Bình đẳng giới, Quyền con người, Quyền lao động, Không đầu tư vào vũ khí, Bao trùm tài chính, Bảo vệ người tiêu dùng, Chống tham nhũng, minh bạch & Trách nhiệm giải trình và Thuế.

Đánh giá nhấn mạnh rằng mười ngân hàng thương mại đang ở giai đoạn rất non trẻ trong các cam kết chính sách về ESG. Có nghĩa là mười ngân hàng này vừa bước vào “cuộc đua vào top đầu”.

Các khuyến nghị đã được đưa ra cho các ngân hàng thương mại và các cơ quan quản lý ngân hàng để hướng tới việc đảm bảo các cam kết ESG của họ phù hợp với các công ước và tiêu chuẩn quốc tế .

Đánh giá chính sách của FFV và các khuyến nghị mới giúp hướng dẫn các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện các trách nhiệm về môi trường và xã hội, nâng cao vị thế của họ trên thị trường ASEAN và toàn cầu, đồng thời thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm.

Đọc toàn bộ báo cáo tại đây bằng tiếng Anh và tiếng Việt .

Đọc tóm tắt chính sách tại đây bằng tiếng Anh  và tiếng Việt .