The Fair Finance Vietnam coalition is working towards reducing the negative consequences that Vietnamese financial institutions’ investments have on the environment and the community. Focused on ensuring that the voices of vulnerable Vietnamese communities are heard, the coalition engages with key financial sector actors to create an enabling environment upon which transparent, accountable, and sustainable finance policies can be developed and implemented. Fair Finance Vietnam has a membership of four civil society organizations within the coalition.

Tài chính công bằng Việt Nam (Fair Finance Việt Nam) đang nỗ lực giảm thiểu những hệ quả tiêu cực mà các khoản đầu tư của các tổ chức tài chính Việt Nam tác động đến môi trường và cộng đồng. Đảm bảo rằng tiếng nói của các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam được lắng nghe, Tài chính công bằng Việt Nam hợp tác với các thành phần trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để thúc đẩy một môi trường thuận lợi và khuyến khích các chính sách tài chính bền vững, minh bạch, có trách nhiệm và bền vững được xây dựng và thực thi. Fair Finance Việt Nam có bốn tổ chức thành viên.

Our Partners

Contact Us

    Oxfam in Vietnam

    22 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

    Contact via : https://vietnam.oxfam.org/contact