Insights
Blogs

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

Khi các tổ chức tài chính Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm môi trường- xã hội của mình, họ sẽ quản lý được rủi ro trong hoạt động tín dụng, qua đó đảm bảo đầu tư hiệu quả, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường – xã hội và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Để thúc đẩy trách nhiệm môi trường – xã hội trong ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) dựa trên tiêu chuẩn và công ước quốc tế. Các Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng cần tăng cường minh bạch thông tin, phát triển và thực hành các chính sách về ESG theo chuẩn mực quốc tế.

Bản khuyến nghị chính sách này chia sẻ những kết quả chính của đánh giá của 10 NHTM. Dựa trên kết quả đánh giá, FFV đưa ra khuyến nghị đối với các NHTM và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc thực hiện những cam kết ESG theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế. Các khuyến nghị này cũng giúp cho các NHTM Việt Nam thực hiện trách nhiệm môi trường- xã hội của mình, nâng cao vị thế trong khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trên thị trường quốc tế, qua đó thu hút thêm vốn từ những nhà đầu tư, quỹ đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu vào thị trường Việt Nam.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây