Category Archives for Case Study

Hàm ý chính sách: HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG: CAM KẾT MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ (ESG) TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Hàm ý chính sách: HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG: CAM KẾT MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ (ESG) TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Dựa trên những kết quả phân tích với 11 NHTM, Báo cáo “NHỮNG BƯỚC TIẾN BAN ĐẦU HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG – CAM KẾT MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH NGÂN…
Policy brief : TOWARD SUSTAINABLE FINANCE: Environmental – Social – Governance (ESG) Commitments in the Banking Sector

Policy brief : TOWARD SUSTAINABLE FINANCE: Environmental – Social – Governance (ESG) Commitments in the Banking Sector

Based on the analysis of the 11 commercial banks, the “INITIAL PROGRESS TOWARDS SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL – SOCIAL – GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING SECTOR – Case studies of 11 Vietnamese Commercial Banks 2022” report provides…
NHỮNG BƯỚC TIẾN BAN ĐẦU HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG: CAM KẾT MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

NHỮNG BƯỚC TIẾN BAN ĐẦU HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG: CAM KẾT MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Phân tích trường hợp của mười một ngân hàng thương mại Việt Nam 2022 Báo cáo phân tích chính sách về ESG của 10 NHTM Việt Nam năm 2020 đã cho thấy nhìn chung các…
INITIAL PROGRESS TOWARDS SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING SECTOR OF VIETNAM

INITIAL PROGRESS TOWARDS SUSTAINABILITY: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING SECTOR OF VIETNAM

  Case studies of 11 Vietnamese commercial banks in 2022 The assessment report on the ESG policies of 10 Vietnamese commercial banks in 2020 showed that these banks had just taken the initial steps towards…
The implementation of specific credit policies in response to the COVID-19 pandemic for women-owned small and medium-sized enterprises from the International Finance Corporation, the Asian Development Bank, and commercial banks in Vietnam

The implementation of specific credit policies in response to the COVID-19 pandemic for women-owned small and medium-sized enterprises from the International Finance Corporation, the Asian Development Bank, and commercial banks in Vietnam

Thực tiễn triển khai chính sách tín dụng đặc thù trong ứng phó với đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ Tổ chức Tài chính quốc tế, Ngân hàng phát triển Châu Á và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Thực tiễn triển khai chính sách tín dụng đặc thù trong ứng phó với đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ Tổ chức Tài chính quốc tế, Ngân hàng phát triển Châu Á và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, DNNVV tại Việt Nam đóng góp quan trọng cho…
Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết này nhằm giới thiệu về hệ thống phân loại tài chính nói chung và hệ thống phân loại tài chính bền vững của ASEAN cũng như tổng hợp một số cập nhật quá trình phát triển…
OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

This study aims to assess stranded assets in Vietnam in the context of the country’s relatively high vulnerability to climate change. Specifically, the study assesses the climate-related factors causing the risk of stranded assets and…
Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Nghiên cứu về tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ý nghĩa đối với Việt Nam được xây dựng với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí…
Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Cuốn sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại và trách nhiệm môi trường, xã hội. This handbook titled “Commercial banks and their responsible business” provides…