Insights
Blogs

Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Cuốn sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại và trách nhiệm môi trường, xã hội.

This handbook titled “Commercial banks and their responsible business” provides readers the basic understanding of commercial banks and their E&S responsibilities. Quyển

Trách nhiệm xã hội được đặt ra với các NHTM trong bối cảnh thế giới đứng trước thách thức gia tăng về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường bởi các tổ chức này nằm giữ “quyền lực” cấp vốn trong các quyết định đầu tư và cho vay đối với các dự án có nguy cơ rủi ro đối với môi trường, xã hội. Trong hoạt động cấp vốn tín dụng, các NHTM không trực tiếp gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Tuy nhiên, một số dự án sử dụng vốn vay ngân hàng vì lợi ích trong ngắn hạn thể tạo ra những chi phí xã hội lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích kinh tế thu được nếu các giá trị về tự nhiên, xã hội bị tổn hại và môi trường bị tàn phá.

Tải tài liệu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *