Insights
Blogs

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

Bản khuyến nghị này chỉ ra đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do chủ đầu tư cung cấp cho các tổ chức tài chính để vay vốn hoặc kêu gọi đầu tư có thể mang đến những rủi ro môi trường – xã hội đến chính các tổ chức này.

Những tác động của thủy điện nhỏ và vừa đến môi trường, sinh kế, cuộc sống của người dân tại Bản Hồ, Sapa, Lào Cai và Cẩm Thủy I, Cẩm Thành, Cẩm Thủy dựa trên những nghiên cứu của WARECOD là minh chứng chỉ ra rằng các tổ chức tài chính cần cải thiện hệ thống và thực hành đánh giá rủi ro môi trường – xã hội khi ra quyết định cho vay, đầu tư. Bản khuyến nghị cũng đưa ra những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ nhằm hướng tới tài chính bền vững và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây