Insights
Blogs

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

 

Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình này cũng gây ra không ít tác động tới môi trường và xã hội. Các tổ chức tài chính cung cấp vốn cho các dự án năng lượng có vai trò quan trọng giúp ngăn chặn và giảm thiểu những tác động này thông qua các chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của họ, là công cụ hữu ích giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển dự án từ đó giúp giảm thiểu các tác động về sau. Nghiên cứu này nhằm mục đích: cung cấp bằng chứng chứng minh những rủi ro tiềm tàng (môi trường, xã hội và pháp lý) của hai dự án nhiệt điện than – An Khánh và Quỳnh Lập 1; rủi ro từ chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của các ngân hàng đã và đang xem xét cấp vốn cho các dự án nhiệt điện than trên.

Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình này cũng gây ra không ít tác động tới môi trường và xã hội. Các tổ chức tài chính cung cấp vốn cho các dự án năng lượng có vai trò quan trọng giúp ngăn chặn và giảm thiểu những tác động này thông qua các chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của họ, là công cụ hữu ích giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển dự án từ đó giúp giảm thiểu các tác động về sau.

Nghiên cứu này nhằm mục đích: cung cấp bằng chứng chứng minh những rủi ro tiềm tàng (môi trường, xã hội và pháp lý) của hai  dự án nhiệt điện than – An Khánh và Quỳnh Lập 1; rủi ro từ chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của các ngân hàng đã và đang xem xét cấp vốn cho các dự án nhiệt điện than trên.

Những phân tích trong nghiên cứu đã chỉ ra rủi ro thu hồi vốn và rủi ro giảm sút uy tín – hình ảnh khi các dự án trên vi phạm pháp luật và không được sự đồng tình từ cộng đồng dân cư và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Hiểm họa về môi trường – xã hội đối với địa phương xây dựng dự án, rủi ro về tài chính – uy tín đối với ngân hàng

Một số kiến nghị đối với các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, các ngân hàng đã và đang dự kiến cho vay vốn các dự án nhiệt điện than nói chung và hai dự án nhiệt điện than Quỳnh Lập 1 và nhiệt điện than An Khánh – Bắc Giang nói riêng như sau:

  • Đảm bảo áp dụng các nguyên tắc quốc tế đã tham gia, ký kết về chính sách môi trường – xã hội trong hoạt động đầu tư.
  • Cân nhắc những rủi ro về tài chính, pháp lý và rủi ro uy tín – hình ảnh khi đầu tư vào các dự án tiềm ẩn những hiểm họa về môi trường – xã hội như nhiệt điện than
  • Công khai Chính sách môi trường – xã hội trên website để các đối tượng quan tâm có thể truy cập, tăng cường hiệu quả cho cơ chế kiến nghị của cộng đồng.
  • Đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam cần cân nhắc rủi ro từ các dự án gây ô nhiễm môi trường thực hiện đúng tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế của đất nước.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây

Tóm tắt Báo cáo Nghiên cứu trường hợp điển hình: Chính sách bảo vệ môi trường – xã hội của các tổ chức tài chính trong hai dự án nhiệt điện than (Tóm tắt 1 and Tóm tắt 2)