Category Archives for Vietnam

HOW BANKS UTILIZE YOUR DEPOSITS

HOW BANKS UTILIZE YOUR DEPOSITS

The general role of commercial banks is to provide financial services to the general public and business, ensuring economic growth and social and environment protection. In this respect, credit creation is the most significant function of…
CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

In recent years, Vietnam has reached remarkable achievements in the energy sector, an important pillar of socio-economic development. However, these achievements have also brought about significant impacts on the environment and society. Financial institutions financing…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

  Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên,…
LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

‘Life Under the Hydropower’, a photo book by Fair Finance Vietnam, shows a realistic perspective vis-à-vis the influence of the Cam Thuy I Hydropower Plant on the lives of the communities living in Thanh Long…
POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

Many initiatives are currently in place to ensure that companies, banks, and other financial institutions adhere to environmental, social and governance (ESG) standards. Fair Finance Vietnam (FFV) assessed the alignment of publicly disclosed policies by…
TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING INDUSTRY

TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING INDUSTRY

Case Studies of 10 Vietnamese Commercial Banks Fair Finance Vietnam assessed and analyzed the alignment of publicly disclosed policies by ten Vietnamese commercial banks with international ESG criteria. This assessment has been undertaken using the…
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

Bản khuyến nghị này chỉ ra đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do chủ đầu tư cung cấp cho các tổ chức tài chính để vay vốn hoặc kêu gọi đầu tư có thể…
ĐẰNG SAU NHỮNG ÁNH SÁNG TRẮNG

ĐẰNG SAU NHỮNG ÁNH SÁNG TRẮNG

Câu chuyện về tác động của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

Khi các tổ chức tài chính Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm môi trường- xã hội của mình, họ sẽ quản lý được rủi ro trong hoạt động tín dụng, qua đó đảm bảo…
THỦY ĐIỆN VÀ CUỘC SỐNG – NHỮNG NỖI LO NHÌN TỪ THỦY ĐIỆN CẨM THỦY 1

THỦY ĐIỆN VÀ CUỘC SỐNG – NHỮNG NỖI LO NHÌN TỪ THỦY ĐIỆN CẨM THỦY 1

  Đến năm 2018 cả nước có 818 Dự án Thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp đặt 23.182MW, trong đó đã đưa vào khai thác sử dụng 385 DATĐ, đang xây dựng 143…